Tekstgrootte

-A A +A

Openbare ruimte

DWU wil betrokken zijn bij alle groot-onderhoudswerken en nieuwe aanleg in de openbare ruimte. Het gaat veelal om straten en pleinen, maar ook om speelterreinen, bos- en natuurgebieden.
Ons doel is planmatig samen met betrokkenen de belangen van gehandicapten aan de orde te stellen. Dikwijls betekenen onze voorstellen een verbetering voor iedereen die lopend of fietsend gebruik maakt van de openbare ruimte.
Iedereen heeft baat bij een goed ontworpen en comfortabel aangelegde openbare ruimte, niet alleen rolstoel- en rollatorgebruikers, maar ook personen met een kinderwagen of winkelkarretje.

Overige projecten waar Drempels WG Uden inmiddels adviezen heeft gegeven:

Centrum, Mr. van Coothstraat Ons advies is niet gehonoreerd wegens contractafspraken

Brabantplein De detaillering van de verhoging met inritbanden is niet conform ons advies gerealiseerd. De geleidelijnen moeten nog worden aangelegd. 

MFA plein in Odiliapeel Wij hebben geadviseerd in detaillering en materiaalgebruik. Rapportage door DWU moet nog plaatsvinden.

Mondriaanplein, Algemene Gehandicapte Parkeerplaatsen DWU heeft geadviseerd over de renovatie van de Algemene Gehandicapten Plaasten (AGP's). De aanleg heeft deels conform het advies plaastgevonden.

Uden Zuid Winkelcentrum Bij de supermarkt is een mooi ruim parkeerterrein gerealiseerd met AGP's volgens de juiste maatvoering. DWU heeft een advies uitgebracht over de toepassing van geleidelijnen. De gemeente moet hier nog een beslissing over nemen.

DICO terrein DWU heeft op basis van een eerste schetsplan algemene toegankelijkheidsadviezen gegeven.

Bernhoven, entreegebied Met ziekenhuis Bernhoven heeft overleg plaatsgevonden over de toegankelijkheid van de buitenruimte. We hebben met name een advies uitgebracht over de routes van en naar de bushaltes. Bernhoven is hierover in overleg met de gemeente. Vervolgens worden we bij de aanpassingen betrokken.

 

 

Project

Bushaltes moeten ook voldoen aan toegankelijkheidseisen. De bushaltes zijn in verschillende periodes aangepast naar de juiste perronhoogte en voorzien van... lees meer »

Project

Het winkelcentrum van Uden heeft veel winkels en horecagelegenheden die op allerlei manieren hun waren aanprijzen. Dit gebeurt dikwijla met sandwichborden en kledingrekken die dikwijls in de... lees meer »

Project

Deze reconstructie is door een projectgroep, waarin ook DWU zitting heeft, begeleid. Na een uitgebreid ontwerpproces is nu gekozen voor een variant waarbij de Birgittinessenstraat van een... lees meer »

Project

Vanuit de horeca ondernemers aan de noord- en westzijde is het verzoek gekomen om de terrassen uit te breiden in de richting van de straat rondom het plein. DWU heeft in een vroegtijdig stadium al... lees meer »

Project

Op 20 april 2017 wordt een convenant met de gemeente ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over belangrijke  onderdelen van de detaillering van de openbare ruimte die de toegankelijkheid... lees meer »

Project

De gemeente heeft samen met de nader Maashorstgemeenten plannen ontwikkeld om het natuurgebied de Maashorst verder te ontwikkelen voor recreatie en natuurontwikkeling. Voor het grondgebied van de... lees meer »

Project

In het Convenant Toegankelijkheid is ook aandacht besteed aan geleidelijnen voor blinden en slechtzienden. In het project Geleidelijnen hebben we dit verder uitgewerkt voor het winkelcentrum van... lees meer »

Project

In oktober 2016 heeft de Speeltuinbende in het kader van de Week van de Toegankelijkheid de speeltuin de Wiebert getest met een aantal kinderen. Deze gezellige en leerzame middag heeft geleid tot... lees meer »

Jaarlijks evenement, dat aandacht wil vestigen op toegankelijkheid in Nederland voor mensen met een beperking. Elk jaar wordt een thema gekozen. De week van de toegankelijkheid vindt begin oktober... lees meer »